دانلود پاورپوینت انتخاب موضوع تحقيق جهت رشته مدیریت در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

رضایت شغلی نه تنها یکی از عوامل مهم انگیزشی در تدریس اساتید و معلمان می باشد، بلکه یکی از نشانگرهایی است که اساتید با رفتار خود آن را به دانشجویان و فراگیران نیز منتقل کرده و بنابراین اهمیت آن به وضوح معین است( 3). رضایت شغلی در ساده ترین بیان، عبارت ازحساس عاطفی مفید و مثبتی که پس از انجام کار در فردحاصل می گردد، البته رضایت شغلی یک عامل مجرد و تنها نیست، بلکه ارتباطی بینابین و پیچیده اي از وظایف شغلی،مسئولیت پذیري، کنش ها و واکنش ها، انگیزه ها، تشویق ها ودلگرمی هاست( 4). رضایت شغلی همچنین نقش بسیاراساسی در عملکرد اساتید دارد و عدم توجه به رضایت آنان موجب توقف، رکود نسبی، تحلیل و زوال تدریجی آنان خواهد شد ( 5). عدم وجود رضایت شغلی موجب کاهش روحیه کارکنان شده و این موضوع اثرات نامطلوبی در کارآن سازمان خواهد داشت . مدیران هر سازمانی وظیفه دارندعلائم روحیه پائین و عدم رضایت شغلی را به طور مداوم بررسی کرده و سریعاً اقدامات لازم را در این خصوص انجامدهند( 6). جهت سنجش عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، دومفهوم نظري مختلفی وجود دارد که یکی از آ نها تئوري محتوایی است که بیانگر محتواي ایجاد رضایت شغلی می باشد و تلاش می کند که رضایت شغلی را بر حسب ارزش هایی که باید به آنها دست یافت تا به رضایت شغلی رسید، بیان دارد، مانند تئوري مازلو یا تئوري هرزبرگ .

 

 

فهرست مطالب :
 اهداف
 موضوع تحقيق               
انتخاب و تنظیم عنوان
اهميت مو ضوع تحقيق         
منابع انتخاب موضوع
محدود کردن مساله         
 محدود کردن مساله           
مثال                 
و...