دانلود پاورپوینت بيولوژی لنفوسيتهای T جهت رشته مدیریت در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


•Specificities مثل B سل ها گيرنده هاي مختلف براي كلونهاي مختلف T سل ها وجود دارد.
• TCR هترودايمري دو زنجيره اي است كه توسط پيوندهاي گوگردي به هم متصل مي شود و داراي دو نوع متفاوت δ.γ و β:α مي باشد.


• هر سلول فقط يك نوع را دارا است و از بيان همزمان آنها عاجز است.سلول بيان كننده ژن + و سلولي كه بيان نمي كند – است لذا T سلها يا -δγ و +αβ اند  و يا +δγ و –βα ولي هرگز +γδ +αβ.
•نقش اين هترو دايمرها اتصال به آنتي ژن است. TCR   و BCR متعلق به Ig Superfamily  هستند.
• TCR هم يك مولكول غشايي است مثل Ig ها.

 

 

فهرست مطالب :
نتايج شناسايي آنتي ژن بوسيله TCR و BCR :
 1.Accessory molecules  
Key points about accessory molecules:
2.Costimulatory molecules

ژنهاي رمز دهنده TCR

سلولهاي  Tγδ

تمايز سلولهاي T در تيموس

و...