مبانی نظری پیش رو مربوط به پایان نامه­ی ارشدی است که متغیر مستقل عنوان بوده است؛ و متون ترجمه مقاله روندها و نتایج تحقیق یادگیری معکوس بین سال‌های 2012 و 2018: تحلیل محتوای توصیفی می باشد. در خصوص این فایل می توانید با آیدی Aliakbarraeispour@  تلگرام مکاتبه داشته باشید. پیشینه پژوهش در ایران در دامنه سال 1396 تا 1400 و پیشینه خارجی نیز از 2016 تا 2021 می باشد.

فهرست مطالب

یادگیری معکوس..... 2

تعاریف یادگیری معکوس..... 3

پادکست و کلاس معکوس..... 5

کلاس معکوس یا کلاس وارون.. 6

مبنای نظری یادگیری معکوس..... 8

تاریخچه یادگیری به شیوه معکوس..... 9

فرایند کلاس معکوس..... 10

دانش آموز و یادگیری معکوس..... 10

معلم و یادگیری معکوس..... 11

ویژگی کلاس معکوس..... 12

مراحل انجام تدریس معکوس..... 15

توصیه هایی جهت استفاده بهتر از رسانه های آموزشی... 15

چالش های استفاده از شیوه یادگیری معکوس در آموزش..... 17

نقاط قوت استفاده از شیوه یادگیری معکوس در آموزش..... 18

یادگیری معکوس در دبستان.. 18

مزایاي تدریس به روش معکوس..... 19

محدودیت های اجرای آموزش معکوس..... 20

درگیر کردن والدین در فرآیند یادگیری معکوس در دوره دبستان.. 21

یادگیری معکوس و درس ریاضی... 24