در این فایل طرح درس روزانه فارسی دوم درس پرچم با اهداف کلی، اهداف جزئی همراه با ارائه تکلیف مناسب ارائه شده است.