مبانی نظری معناداری کار

در این فایل مبانی مناسب ارائه در فصل دوم پایان نامه با متغیر معناداری کار همراه با پرسشنامه و معرفی دو مقاله خارجی مطلوب جهت ترجمه این متغیر ارائه می شود.

فهرست مطالب

معرفی.. 2

دیدگاه های تعریف و نظری معناداری کار 3

معناداری کار نحوه انجام کار معنادار 4

هکمن و اولدم (1976). 4

پارک (2016) 7

شنل و همکارانش (2013). 7

یافته های تجربی تحقیقات کار معنی دار 8

وضعیت اجتماعی - اقتصادی در تحقیقات روانشناسی.. 9

کار معنی دار و وضعیت اقتصادی اجتماعی.. 9

پرسشنامه معناداری کار 11

معرفی پرسشنامه. 11

تعریف مفهومی و عملیاتی معناداری کار 13

منابع.. 15

معرفی پایان نامه مناسب برای ترجمه. 16