مبانی نظری معناداری کار همراه با پرسشنامه و تبیین

در این فایل مبانی مناسب ارائه در فصل دوم پایان نامه با متغیر معناداری کار همراه با پرسشنامه و معرفی دو مقاله خارجی با عنوان مروری بر ادبیات تجربی کار معنادار: دستور کار پیشرفت و تحقیق (2018) و مشاهده کار معنادار از دریچه زمان (2020) جهت ترجمه این متغیر ارائه می شود.

در انتها نیز تبیین مناسب جهت ارائه در فصل 5 درج شده است.

فهرست مطالب

معرفی... 2

دیدگاه های تعریف و نظری معناداری کار. 3

معناداری کار نحوه انجام کار معنادار. 4

هکمن و اولدم (1976). 4

پارک (2016) 7

شنل و همکارانش (2013). 7

یافته های تجربی تحقیقات کار معنی دار. 8

وضعیت اجتماعی - اقتصادی در تحقیقات روانشناسی... 9

کار معنی دار و وضعیت اقتصادی اجتماعی... 9

پرسشنامه معناداری کار. 11

معرفی پرسشنامه. 11

تعریف مفهومی و عملیاتی معناداری کار. 13

منابع.. 15

معرفی پایان نامه مناسب برای ترجمه. 16

تبیین... 16