مبانی نظری، پیشینه، پرسشنامه و تبیین اهمال کاری

فایل پیش رو بخشی از پایان نامه ای با عنوان اثربخشی آموزش های مدیریت زمان بر اهمالکاری و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معناداری کار می باشد. علاوه بر ادبیات موردنیاز فصل دوم شما در این فایل پرسشنامه(فصل3)، چند پیشینه و تبیین (فصل5) مورد نیاز هم در اختیار خواهید داشت.

 

فهرست مطالب

اهمالکاری... 1

غلبه بر اهمال کاری... 8

کاهش تعلل... 8

ساختاربخشی شناختی-انگیزشی... 9

مدیریت زمان و اهمال کاری... 10

پیشینه های اهمال کاری... 11

پرسشنامه اهمال کاری... 13

تبیین... 15

منابع.. 17