فایل پیش رو بخشی از پایان نامه ای با عنوان اثربخشی آموزش های مدیریت زمان بر اهمالکاری و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معناداری کار می باشد که علاوه بر توضیحاتی در خصوص متغیر مدیریت زمان (فصل دوم)؛ پیشینه پژوهش، پرسشنامه و تبیین همراه با لینک دانلود پایان نامه جسیکا می اسکات از دانشگاه بریگام یانگ - پروو،  شیوه های مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه بریگام یانگ را نیز در خود دارد.

فهرست مطالب

مدیریت زمان.. 2

اثرات مدیریت زمان.. 3

مهارت مدیریت زمان.. 4

مدیریت زمان و زمینه. 7

پیشینه های پژوهش..... 9

تبیین... 13

پرسشنامه مدیریت زمان.. 15

منابع.. 16

لینک دانلود پایان نامه. 21