دانلود پاورپوینت رابطین بهداشت و آموزش به آنان جهت رشته پزشکی در قالب 76 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ازچند مربی رابطین بهداشت پرسیده شد:  به نظرشما موفق ترین روش آموزش رابطین چیست ؟
یک کارشناس بهداشت عمومی : تدریس توسط خودم به شرط بودن ماژیک وایت بردواینکه نکات رایکی یکی روی تخته یادداشت کنم ورابطین بنویسندودرآخرجلسه مطالب رایکی یکی یادآوری میکنم توسط پرسیدن ودرجلسات بعدی ناگهانی ازآموزشهای قبلی می پرسم.(درحقیقت تکراروتمرین ازهمه مهمتراست.)
یک کارشناس مامایی: استفاده ازمعلومات به ظاهرپیش اافتاده آنهاوهمچنین وسایل کمک آموزشی مثل پوسترکه خودشان درتهیه آنها شریکک هستندوهمچنین اجازه دادن به رابط که درجلساتی خودش کلاس رااداره وبه بقیه رابطین باکمک مسئول مربوط آموزش بدهد. 

 

 

 

فهرست مطالب
انتظارات نظام بهداشتی ازرابطین
اهداف برنامه آموزشی رابطین بهداشت
ویژگیهای آموزش رابطین 
ویژگیهای مربیان رابطین بهداشت
مقایسه دومربی
دلایل طراحی مجموعه آموزشی رابطین بهداشت
نیازهای آموزشی مربیان رابطین 
اهداف کارگاه آموزش مربیان رابطین بهداشت
آمادگیهای لازم قبل ازشروع فعالیت رابطین بهداشت
مراحل آموزش رابطین بهداشت
چک لیست پایان دوره مقدماتی آموزش رابطین بهداشت
چک لیست پایان دوره تکمیلی در آموزش رابطین بهداشت
توصیه هایی درباره دوره آموزشی رابطین
آموزش رابطینی که مدتی پس ازاجرای برنامه شروع به همکاری می کنند.
علل ناموفق بودن برنامه های آموزش بهداشت
مفاهیم زیربنایی درطراحی مجموعه آموزشی رابطین بهداشت
اجزای مجموعه آموزشی رابطین بهداشت
روش سازماندهی مطالب دربخشهای مختلف مجموعه آموزشی رابطین بهداشت
روشهای فعال یادگیری
بازخورد
عوامل مؤثردرموفقیت یک دوره آموزشی
و...