دانلود پاورپوینت ضد درد ها و آنتاگونیست های اُپیوئیدی جهت رشته پزشکی در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فارماکوکینتیک: جذب خوراکی مناسب، متابولسیم عبور اول شدید برای برخی ترکیبات، عبور از جفت به جنین، متابولسیم کبدی قبل از حذف، نیمه عمرمتغیر از1-2 ساعت (فنتانیل) تا 6-8 ساعت (بوپرونورفین)

 

 

 

فهرست مطالب
طبقه بندی ترکیبات اپیوئیدی
ساختمان شیمیایی
متابولیسم  رمی فنانیل
فارماکوکینتیک
گیرنده ها ی اپیوئیدی
گیرنده های ایپوئیدی و برخی از لیگاندها
دوز نگهدارنده و اولیه اپیوئید های مهم
مکانیسم عمل
اثرات بافتی و مکانیسم عمل
انتقال درد
محل های اثر ضد درد اپیوئید ها
اثر تعدیلی گیرنده های مو – اپیوئیدی در ساقه مغز
اثر ضد درد های اپیوئیدی در مسیر مهاری پایین رونده
اثرات بافتی (مرکزی)
اثرات بافتی (محیطی)
اثرات بافتی ( محیطی)
اثرات هورمونی
اثرات مزمن
کاربرد بالینی
اثرات ناخواسته ایپوئید ها
سمیت
داروهای آگونیست-آنتاگونیست و آگونیست ناقص
و...