دانلود پاورپوینت باسیلوس و عملکرد اجزا توکسین باسیلوس آنتراسیس جهت رشته مدیریت در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


باسیلوس آنتراسیس  ( B. anthracis )

واجد اسپورمیانی (central ) می باشد.

درمحیط کشت 2تا3 روزه واجداسپورودرنمونه های بالینی فاقداسپورمی باشد.

باسیلوس آنتراسیس درخلط وترشحات چرکی دارای کپسولی ازجنس - گلوتامیک اسید می باشد.

این باکتری درمحیط کشت فقط درحضوروجود7-5%  CO2 واجدکپسول می باشد.

اسپوراین باسیل به تغییرات محیطی ،گرمای خشک وضدعفونی کننده های شیمیایی مقاوم می باشد.(اسپورباسیلوس آنتراسیس دمای C100 را به مدت 10 دقیقه تحمل می کند)

این باکتری غیرمتحرک می باشدوکاتالازواکسیدازمثبت می باشدوروی آگارخوندار(BA ) حاوی خون گوسفند ،فاقدهمولیزاست.

 

 

فهرست مطالب :

 Bacillus    باسیلوس ها

Diseases Associated with Bacillus

باسیلوس آنتراسیس  ( B. anthracis )

Virulence factorsفاکتورهای ویرولانس:

Capsule and S-layer

عملکرد اجزاءتوکسین باسیلوس آنتراسیس

 Pathogenesis بیما ریزایی:

باشد.بیماری سیاه زخم چهارفرم بالینی دارد:

و....