رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است، رضایت‌شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می‌گردد هر کارفرمایی در صدد افزایش رضایت‌شغلی کارکنان موسسه خود می‌باشد. (شفیع آبادی، 1382)

 

 

 

از طرف دیگر رضایت‌شغلی یکی از مولفه‌هایی است که در زندگی هر فرد نقش اساسی و اصلی را بازی می‌کند. رضایت‌شغلی در سلامت روانی و جسمانی فرد و به تبع در سلامت جامعه و پیشرفت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی نقش بسزایی دارد، و نتیجه منطقی آن این است که افراد آن جامعه دارای بهداشت روانی بیشتری هستند و انگیزه و توان لازم برای کار و تلاش بیشتر دارند. 

 

 

 


بدست آوردن رابطه بین سخت‌رویی و خودکارآمدی و رضایت‌شغلی می‌تواند کمک شایان توجهی به مسئولین جامعه در حیطه‌های مختلف نماید تا بهره‌وری بهتری از نیروهای موجود داشته باشند.هدف از تحقیق حاضر بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و غیرانتفاعی شهرستان بم است. دراین تحقیق به بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و غیرانتفاعی شهرستان بم و از روش همبستگی استفاده شد.برای اجرای تحقیق ابتدا بررسی رضایت شغلی و سلامت روانی آموزگاران مدارس عادی و غیرانتفاعی شهرستان بم تهیه و از بین آنها گروه نمونه انتخاب شده و پرسش نامه ها بین آنها توزیع گردیده و پرسش نامه ها در یك مجموع تنظیم شدند و پس از جمع آوری پرسش نامه ها اطلاعات استخراج و با برنامه spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
فصل اول:  طرح تحقیق
مقدمه                     1
بیان مساله             2
اهمیت و ضرورت تحقیق                    3
اهداف تحقیق       6
فرضیه های تحقیق                               7
تعاریف و مفاهیم 7


فصل دوم: پیشیه تحقیق
پیشینه تحقیق     9

فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق      35
شیوه اجرای تحقیق                           35
جامعه آماری وحجم نمونه              35
ابزارگردآوری داده ها                          36
پایایی ابزار اندازه گیری                    39
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها     39

فصل چهارم: یافته های تحقیق
تاریخچه سلامت روانی                      40
تاریخچه سلامت روانی در ایران     41
سلامت جسم و روان                         42
عوامل موثر بر رضایت شغلی وسلامت روان                   44
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی              52
رضایت شغلی و عملکرد                    55
نظریه رضایت و بارآوری                    56
 نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی                   57
بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی و روان کاوی         58
پاولوف                 58
نظریه مزلو         59
نظریه اسکینر    59
 نظریه فروید     59
نظریه یونگ        60
نظریه موری       61
آدلر                       61
نظریه فروم         62
نظریه اریکسون 62
نظریه هری استاک سالیوان             63
نظریه گوردون آلپورت                       63
نظریه جورج کلی                                65
رضایت شغلی    65
تجزیه و تحلیل داده ها                      67
فرضیه ها            73

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری      77
محدودیت های تحقیق                      79
پیشنهادات         79
منابع و مآخذ    81
ضمائم                 84