هدف از این پایان نامه سطوح مختلف معنویت در محیط کار، مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن با تاکید بر معنویت سازمانی و کاری می باشد.معنویت در کار نیرویی برانگیزنده و الهام بخش برای یافتن معنی و هدف در زندگی کاری، درک عمیق و ژرف ارزش کار، پهناوری عالم هستی، موجودات طبیعی و نظام بائر شخصی (1990  Myers) 

 

 

معنویت از مفاهیمی به حساب می آید که بشر به خصوص در دوران فرامدرن توجه بیشتری را به آن مبذول داشته است.  لکن همواره بحث درباره منبع معنویت و به عبارت دیگر معنویت حقیقی و مجازی در محافل مختلف مطرح بوده است. در چند سال اخیر تبلیغات معنویت مسیحی باعث شده تا گرایش هایی به این نگاه به مفهوم معنویت صورت گیرد که با توجه به بدون چارچوب  بودن و منشاء نگرفتن معنویت مسیحی از منبع وحی حقیقی موجب ایجاد معنویت کاذب در ذهن برخی افراد شده است. ارزش و اعتبار معنویت در هر دین، نسبتی مستقیم با ارزش و اعتبار آن دین دارد.

 

 

 

منابع دینی مسیحیت دارای آموزه های خلاف عقل است. به طوری که حتی مسیحیان نیز به آن اعتراف دارند. معنویتی که بخواهد از چنین منبعی منشاء بگیرد دارای انحرافات بسیاری می شود. این فرق اساسی بین معنویت در مسیحیت و اسلام است. یعنی معنویت به معنای سنتی آن، با توجه به ارزش منابع مسیحیت قابل قبول نیست و احیانا مخالف عقل است و نمی تواند طالب کمال را به سر منزل مقصود برساند. از طرفی معنویت امروزغرب، حتی از این نوع اتصال ضعیف به وحی محروم است. اما معنویت در اسلام برگرفته از آموزه های وحیانی اسلام است. فرهنگ اسلامی اینطوری نیست که بگویند یک بخشی از زندگیتان مادی است  و یک بخشی از آن معنوی، بلکه همه ابعاد زندگی از ازدواج و کار و درس خواندن  و حتی تفریح رفتن و خوابیدن اگر به آن معنای اصلی زندگی که انبیا آورده اند گره بخورد، همه می تواند معنویت باشد.  

 

 

 

 

 


فهرست
تعریف مفهومی معنویت در محیط کار
تعریف عملیاتی معنویت در محیط کار
2-1- مقدمه    8
2-2- معنویت و سازمان    9
2-3- معنویت چیست    12
2-4- معنویت گرایی در قرآن    13
2-5- رابطه میان دین و معنویت    31
2-6- معنویت در کار    34
2-7- پیش فرض های معنویت در محیط کار    38
2-8- ابعاد معنویت در محیط کار    42
2-9- مفهوم معنویت در اسلام و مسیحیت و تفاوت های آن    44
2-10- مفهوم معنویت    44
2-11- منبع معنویت    46
2-12 تحریف در مسیحیت    47
2-13 معنویت در غرب    49
2-22- معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی    53
منابع    64