چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی موضوع این نوشتار است.تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی یکی از ابعاد اجتماعی شدن است. برخی از صاحب نظران سازگاری اجتماعی را متعارف با مهارت اجتماعی می-دانند. اسلاموسکی و دان(1996، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می دانند که فرد را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کند، رفتار خود را کنترل کند و تعامل های اجتماعی خود را به شکل سازش یافته های تنظیم نماید.

 


تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: به عقیده پارکر و اسلبی ( 1983، به نقل از فلاطونی، 1391) سازگاری اجتماعی عبارت است از تواتایی ایجاد ارتباط با دیگران در زمینه اجتماعی معین به طریقی که در عرصه جامعه، پذیرفته و ارزشمند باشد. در پژوهش حاظر سازگاری اجتماعی عبارت است از نمره کل آزمودنی در خرده آزمون سازگاری اجتماعی، آزمون سازگاری اجتماعی و هیجانی اسکیوینگتون و پوپاندی  (1990) بدست می-آورد.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
مبانی نظری و تحقیقات پیشین    21
مبانی نظری    21
سازگاری    21
انواع سازگاری    22
1- سازگاری اجتماعی    22
2- سازگاری تحصیلی    22
3- سازگاری خانوادگی    22
تعاریف سازگاری اجتماعی    23
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی    25
1- عوامل فردی    25
2-  عوامل خانوادگی    26
3- عوامل اجتماعی    27
4- عوامل مذهبی و اخلاقی    28
مفهوم سازگاری تحصیلی    29
دیدگاههای نظری درباره سازگاری    33
دیدگاه تحلیل روانی    33
دیدگاه روانشناسی فردی    34
نظریه رونی- اجتماعی    34
نظریه زیستی- اجتماعی    34
نظریه یادگیری    37
نظریه یادگیری اجتماعی    37
دیدگاه روانشناسی شناختی    37
نظریه بافتگرا    38
پیشینه تجربی    40
جمع بندی فصل    43
منابع
فارسی
منابع انگلیسی