دانلود پرسشنامه سازگاری دانشجویان فرحبخش (1390) با نمره گذاری، روایی و پایایی : در اين پژوهش به منظور اندازه‌گيري متغيرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده شده است. این پرسشنامه توسط فرحبخش،(1390) تهیه شده و دارای 97 سئوال می‌باشدکه جنبه های سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد. یکی از آزمونهایی که برای سنجش سازگاری دانشجویان ساخته و مورد استفاده واقع شده است مقیاس سازگاری دانشجویان  (CAS) می باشد.

 

 

این آزمون چند بعدی توسط آنتون و رید ؛(1991) برای استفاده در مراکز مشاوره ای تهیه شده است. آزمون مذکور دارای 108 سئوال و 9 خرده مقیاس است که شامل اضطراب، افسردگی، افکارخودکشی، سوءمصرف مواد، عزت نفس، مشکلات بین فردی، مشکلات خانوادگی، مشکلات آموزشی و مشکلات شغلی می باشد نافزیگرکولارد، اسمیت ویسول ؛(1998).

 

 

برای ساخت این آزمون ابتدا 307 سئوال طراحی گردید. آنگاه توسط هفت متخصص در این زمینه مورد بررسی واقع شد و سرانجام 108 سئوال آن مورد تأیید و بقیه حذف گردید. پرسشنامه اولیه بر روی 224 نفر دانشجو اجرا شد و پس از تحلیل سئوالات 108 سئوال باقی ماند.انتون، رید ؛(1991). پژوهشهای متعددی پایایی این آزمون را به روشهای مختلف تأیید کرده است.کوک ؛(2002). بطور کلی پایایی درونی خرده آزمونها بین 80/0 تا 92/0 با میانگین 86/0 گزارش شده است. ویسول ؛(1996).به نقل از فرحبخش؛(1390).