هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد هوش هیجانی می باشد.

 

 

یکی از مفاهیمی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته، مفهوم هوش هیجانی است. دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالا در حل بهتر مسائل و کاستن از میزان تعارضات بین آنچه که انسان احساس می کند و آنچه که فکر می کند؛ می باشد. هوش هیجانی یعنی توانایی اداره مطلوب خُلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش ها است. عاملی که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد اندیشه و امید می کند. پیچیدگی های عصر حاضر و سرعت تحولات در عرصه های مختلف زندگی، نقش یافته های دقیق و علمی روانشناسی را حساس-تر نموده  است.در مسیر تحولات زندگی اهمیت هوش هیجانی به عنوان یک عامل برای سازگاری مناسب با تحولات، بیشتر مشخص شده  است و در این میان توانمندی های صرفاً عقلانی دیگر نمی-تواند پیش بینی کننده خوبی برای موفقیت در زندگی باشند.

 

 

 

هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از هوشبهر برای موفقیت در زندگی استفاده کنیم. هوشبهر عبارت است از توانایی یادگیری مجموعه ای از مهارت های هوشی مختلف، در عین حال می توان آن را مجموعه ای از توانش-های نسبتاً کلی مثل توانایی در به خاطر سپردن اعداد و توانایی در واژه سازی دانست. به عبارت دیگر هوشبهر شامل تواناییهای ما برای یادگیری منطقی و انتزاعی است، و به ما می گوید چه کاری می توانیم انجام دهیم. هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از هوشبهر در جهت موفقیت در زندگی استفاده کنیم. هوش هیجانی به ما در جهت شناخت احساسات خود و دیگران، مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسؤلیت پذیری در مقابل وظایف کمک می کند.

 

 

 

 


در سال 1990 پیتر سالوی و جان مایر از دانشگاه ییل نظریه قابل فهمی از هوش هیجانی ارائه دادند. آنان هوش هیجانی را نوعی پردازش اطلاعات هیجانی می دانند که ارزیابی دقیقی هیجان ها در خود و دیگران، ابراز مناسب هیجان و تنظیم انطباقی هیجان به نحوی که زیستن را ارتقاء بخشد در برمی گیرد (بخشی سورشجانی، 1387). صاحب نظران و پژوهشگرانی که به بررسی و مطالعه علمی هوش هیجانی می پردازند، معتقدند که هوش هیجانی می تواند کاربردها و تأثیرات مهمی بر فعالیت های گوناگون زندگی آدمی چون رهبری و هدایت دیگران، توسعه حرفه ای یا شغلی، زندگی شغلی، زندگی خانوادگی و زناشویی، تعلیم و تربیت، سلامت و بهزیستی روانی و ... داشته باشد. از هوش هیجانی نباید به عنوان رقیب یا جانشینی برای توانایی، دانش و آگاهی و مهارت های شغلی نام برد. بلکه باید فرض شود که هوش هیجانی می-تواند سبب بهبود و اصلاح فعالیت های حرفه ای، موقعیت-های شغلی و کسب مهارت های لازم و مطلوب گردد (نوری امام زاده ای و نصیری، 1386).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب


هیجان    2
هوش هیجانی    3
تاریخچه هوش هیجانی    4
تعاریف هوش هیجانی    8
مدلهای هوش هیجانی    11
مدل توانایی    11
مدل هوش هیجانی دانیل گلمن    14
مدل شخصیتی بار-آن    16
الگوی «کوپر و ساواف» از هوش هیجانی    17
پیشینه 17
منابع
فارسی
منابع انگلیسی