هدف از این پایان نامه عوامل موثر در فرآیند سازگاری و بررسی اشکال سازگاری می باشد.

 

 

سازگاری، یک فرآیند پویای روانشناختی است که از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده است وافراد برای ایجاد سازگاری، مراحلی را باید پشت سر بگذارند. آغاز فرآیند سازگاری از نیاز شروع شده و با ارضای آن تمام می شود. به عنوان مثال، درصورتیکه یک نوجوان ،احساس طرد شدن کند، به احساس تعلق نیازپیدا می کند، که ازطریق پذیرفته شدن توسط والدین، معلمان یاگروه همسالان میسر میشود(بیلر، 1371) .

 

 

 

 بنابراین میتوان مراحل سازگاری را،  خروج از حالت تعادل و تعادل مجدد دانست (دیدگاه پیاژه)   فرآیند سازگاری به ترتیب مراحل زیر را طی می کند؛ 
1-    برانگیختگی واحساس نیاز(جسمی ،روانی، اجتماعی، اخلاقی ، ومعنوی) 
2-    انتخاب هدف یا حرکت به سوی هدف، برای  ارضای نیاز .
3-    برخورد به  مانع ، سد  یا   مشکل.
4-    شکست درروش نخستین وانتخاب روشهای جدیدتر .
5-    کارآمد شدن یکی از روشهای حل مشکل .
6-    رسیدن به هدف .
7-    انگیزه اجتناب از برخورد بامانع، مشکل و یا  سد و فرار از ادامه راه  برای رسیدن به هدف و  وقوع ناسازگاری(اسلامی نسب، 1373) .

 

 


به طور خلاصه ، فرآیند سازگاری به وسیله یک نیاز یاکمبود برانگیخته می شود وتنش نامطلوبی ایجاد می کند. برای کاهش تنش، فرد باید به طریقی واکنش نشان دهد وعمل او معمولاً کوششی برای غلبه بر شی ء یا موقعیت تهدید کننده است. فرد، بعد روشهای اکتشافی چندی که برای کاهش تنش انجام می دهد، دیر یا زود ناچار است، دست به انتخاب بزند. درموقعیت ایده آل، انتخاب شده ناکافی است واحساس آرامش کامل حاصل نمی شود. البته میزان رضایت به دست آمده به این بستگی دارد که آیا فرد به هدف اصلی خود رسیده است، یا هدفی را پذیرفته که کمتر ارضاء کننده است اما هدفی است جانشین، ولی همیشه این احتمال وجود دارد که مانع از سر راه برداشته نشود ومشکل باقی بماند ویا این که میل اجتناب از برخورد بامانع واحساس ناکافی آنچنان قوی باشد که فرد از تعقیب هدف اصلی خود منصرف شود(بیلر1371).

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب


2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه    18
1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی    22
3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی    23
3-2.  مبانی تئوریک سازگاری    25
1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی    25
2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار    32
3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری    32
4-3-2.  اشکال سازگاری    34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری    36
6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه    42
4-2.  ورزش    43
5-2. بررسی یافته های پیشین    49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    56
الف- منابع فارسی    
ب–منابع انگلیسی