چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

انسان محصول اجتماع(خانواده ، مدرسه  و...) می باشد که تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ جامعه خود قرار دارد و سازگاری او یک سازگاری اجتماعی است و در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را  برآورده سازد  و آرامش و تعادل خود را حفظ کند. سازگاری اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که افراد رفتار خود را به تدریج از روی عمد یا غیرعمد تعدیل می کنند تا با فرهنگ موجود سازگاری نمایند، مانند رعایت عادت و عرف و یا تقلید (جوان شیخی،1380 به نقل از میرویسی،1385).

 

 


کار مدرسه بیش از آموزش مهارت های تحصیلی و فکری است. مدرسه نظام اجتماعی کوچکی است که کودک در آن قواعد اخلاقی، عرف اجتماعی، نگرش ها و شیوه های برقراری ارتباط با دیگران را می آموزد. مدرسه غالباً شبکه ای از گروه همسالان برای کودک مهیا می کند. نفوذی که مدرسه در اجتماعی کردن کودک دارد به دلیل وجود معلمان و برنامه های درسی هم است ( ماسن و همکاران، 1384).از جمله عوامل مدرسه ای موثر بر رفتار دانش آموزان، انتظارات معلم است. هر چند بسیاری از معلمان ممکن است این نکته را انکار کنند. ولی اکثریت آن ها از اوایل سال تحصیلی بر عملکرد احتمالی آینده دانش آموزان تأثیر می گذارند. این قبیل انتظارات از منابع گوناگونی نظیر سابقه تحصیلی دانش آموز، نمره هایی که در آزمون ها می گیرد، زمینه خانوادگی، وضع ظاهری و تاریخچه رفتار در کلاس سرچشمه می گیرد (هترینگتون و پارک1، 1373 به نقل از صلیبی و احمدي،1392).

 

 

 


معلمان و نیز والدین ممکن است در رابطه با طرز رفتار و پیشرفت دانش آموز انتظاراتی بسیار بالا و یا برعکس بسیار پایین از او داشته باشند و در نتیجه باالقای چنین انتظاراتی در او احساس بی کفایتی و نومیدی بوجود آوردند (هالاهان و کافمن1،1385) که این احساس نیز خود زمینه ساز سایر مشکلات است. معلم باید بداند که ناسازگاری همیشه نشانه ناراحتی روانی کودک است و به جای آنکه دست به تنبیه و تهدید بزند باید سعی کند تا علل ناسازگاری کودک را دریابد، زیرادر بسیاری موارد، می توان علت محدودیت را که سبب ناسازگاری کودک شده است، از بین برد. اگر کودک در امتحان تقلب می کند شاید به این دلیل باشد که مطالب درسی برای او قابل فهم نیست و هم چنین اگر در کلاسی ناسازگاری نشان می دهد و به دیگران آزار می رساند شاید به دلیل ناراحتی های خانوادگی و یا اگر کودک دزدی می کند  ممکن است به این دلیل باشد که احتیاج زیاد به توجه و مهربانی دارد. آموزگار باید به خوبی به حساسیت و رفتار گوشه نشینی  و غیراجتماعی کودک توجه کند، زیرا این گونه رفتارها بیش تر نشانه ناراحتی روانی است تا رفتار پر سرو صدا دیگران (شاملو، 1380).

 

 

 

 


دیگر عوامل ایجاد ناسازگاری آموزشی، ساخت کلاس درس، فنون آموزشی، شیوه های انضباطی و برقراری معیارها و انتظارات است. انضباط  داخل مدرسه ممکن است بیش از حد سست و یا بیش از حد سخت گیرانه و یا ناهماهنگ باشد. محیط مدرسه ممکن است به طریقی باشد که کودک کج رفتار با توجه مخصوصی که از دیگران دریافت می کند، مورد تشویق قرار  گیرد در حالی که کودک خوش رفتار نادیده گرفته می شود. نکته آخر این که معلمان و همسالان ممکن است خود الگوهای نادرستی باشند و کودک از طریق تقلید از آن ها، دست به اعمال نادرست بزند (هالاهان و کافمن،1385). با این حال اشتغال دانش آموزان به فعالیت های فوق برنامه و تشویق و ترغیب استعدادهای گوناگون دانش آموزان توسط اولیاء و مربیان می تواند زمینه سازگاری آموزشی مناسبی را در آنان بوجود آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری اجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

2-1 مبانی نظری    7
2-1-1 نوجوانی    7
2-1-2 سن بلوغ(نوجوانی)    9
2-1-3 دیدگاه زیستی-روانی و اجتماعی در تبیین تغییرات نوجوانی    9
2-1-4 دلائل اهمیت دوره نوجوانی    11
2-1-6 مشکلات مهمی که نوجوانان در این دوران درگیر آن میشوند    14
2-1-6-1 تحولّات نوجوان، پاسخدهي خانواده و پيامدهاي آن    14
2-1-6-2 شکاف نسل    16
2-1-6-3 بلوغ جنسی    17
2-1-6-4 استقلال طلبی    17
2-1-6-5 مخالفت    18
2-2  عوامل مؤثر در بروز اختلالات رفتاری در دوران نوجوانی    19
2-3 مفهوم سازگاری    22
2-3-1-مبانی نظری سازگاری    23
2-3-1-1 دیدگاه روان پویایی    24
2-3-1- 2دیدگاه یادگیری اجتماعی    28
2-3-1-3دیدگاه رفتارگرایی    29
2-3-1-4  دیدگاه عقلانی – هیجانی- رفتاری REBC))    30
2-3-1-5 دیدگاه واقعیت درمانیگلاسر    32
2-3-1-7 دیدگاه معنا درمانی فرانکل و مفهوم سازگاری در این دیدگاه:    34
2-4 انواع سازگاری    34
2-4-1 سازگاری عاطفی    34
2-4-2 سازگاری اجتماعی    37
2-4-3  ویژگی های شخص سازگار    41
6- انعطاف پذیری در رفتار: 
2-4-4  فرآیند سازگاری    42
2-4-5 عوامل موثر بر فرآیند سازگاری    43
2-5  مهارتهای ارتباطی    47
2-5-1 مهارت گوش كردن    47
2-5-2 مهارت ابراز وجود    48
2-5-3 ویژگیهای افراد دارای مهارت ابزار وجود    49
2-6 پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری    52
منابع    58

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی