هدف از این تحقیق نظریه های جامعه شناسی در مورد سازگاری اجتماعی می باشد.

 

 

در جامعه شناسی سه معنی متفاوت از سازگاری اجتماعی استنباط می‏شود:
الف)سازگاری به عنوان روابط اجتماعی
ب)سازگاری به عنوان انطباق اجتماعی
ج)سازگاری به عنوان تعامل فرد با محیط و جامعه

 

الف) سازگاری به عنوان روابط اجتماعی:

سازگاری اجتماعی فرایندی است که بر پایه ی آن روابط اجتماعی هماهنگ می‏شود.روابط اجتماعی برای نهادها و جوامع انسانی، اهمیتی اساسی دارد و آنها نمی‏توانند بدون این روابط، زندگی کنند اما این روابط آشکار نیستند. دامنه-ی روابط اجتماعی ناشی از آزادی انتخاب فردی تا حکومت مستبدانه بر دیگران گسترده است. البرو ؛(1382).

 

ب) سازگاری به عنوان انطباق اجتماعی:

سازگاری اجتماعی فرایند انطباق فرد با گروه را با محیط میسر می‏سازد. به برکت اجتماعی شدن، هنجارهای اجتماعی درونی می‏شوند، جذب می‏گردند و با شخصیت روانی در هم می‏آمیزند و جزئی از آن می‏شوند. بین شخص و جامعه نه تنها تضاد و جدایی بلکه تدام وتداخل به وجود می‏آید و تضاد نادرست بین شخص و جامعه از بین می‏رود.روشه ؛(1972)

 


ج) سازگاری اجتماعی به عنوان تعامل بین فرد با محیط و جامعه:

در سازگاری اجتماعی به عنوان تعامل فرد با محیط و جامعه، افراد و گروه‏ها خود را به تدریج و از روی عمد و غیرعمد تعدیل می‏کنند تا با فرهنگ موجود سازگار نمایند. مانند رعایت عادتها، عرف و تقلید. یه عبارتی سازگاری اجتماعی عبارت است از واکنش‏هایی که شخص برای رعایت معیارهای محیط اجتماعی از خود نشان می‏دهد و آنها را به علت هماهنگی‏شان با معیارهای اجتماعی و پذیرفته شدنشان از طرف آنان اساس رفتار خود قرار می‏دهد. اژدری؛(1373).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

31-2-1 نظریه های روانشناسی
31-2-1-1 نظریه ی اریکسون
31-2-1-2 نظریه ی روانشناسی فردی آدلر
31-2-1-3 نظریه ی بین فردی سالیوان


31-2-2 نظریه های جامعه شناسی
31-2-2-1 نظریه ی ناهنجاری دورکیم
31-2-2-2 نظریه ی ناهنجاری مرتون
31-2-2-3 نظریه ی کنش اجتماعی ماکس وبر


31-2-3 نظریه های مددکاری اجتماعی
31-2-3-1 نظریه ی توانمند سازی مدافعه
31-2-3-2 نظریه ی سلامت اجتماعی کییز
نمودار شکل سه مدل پنج عاملی کییز
31-2-3-3 نظریه ی مددکاری اجتماعی شناختی- رفتاری
نمودار شکل چهار الگوی عمومی مورد استفاده در تئوری شناختی - رفتاری
31-2-3-3 نظریه ی یادگیری اجتماعی 


31-2-4 دیدگاه ها و مکاتب
31-2-4-1دیدگاه روان تحلیل گری
31-2-4-2دیدگاه علوم رفتاری
31-2-4-3 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی
31-2-4-4 سازگاری اجتماعی در مکتب انسان گرایی

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی