هدف از این تحقیق بررسی سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه و عوامل موثر بر آن می باشد.

 

 

مدرسه با آنکه واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است ولی تاثیرات بسیار فراتری بر افراد اعمال می کند . مدرسه ضمن اجتماعی کردن افراد ، به همسازی آنان با اخلاق اجتماعی ، از طریق انتقال ارزشها ، هنجارها و نگرشهای اجتماعی مطلوب و مناسب توجه خاص دارد این امر ، یعنی همساز کردن افراد با اخلاق اجتماعی ، ممکن است به گونه ای که در مدارس اتفاق می افتد خیلی صریح و عمدی و یا آنگونه که غالباٌ در سطح دانشگاه رخ میدهد. ضمنی و غیر عمدی باشد. به بیان دیگر ، مدارس از لحاظ سازگاری فردی - اجتماعی دانش آموزان نقش مهمی به عهده دارد ، ( درتاج و همکاران ، 1388 ) .

 


مجموع واکنشهایی که توسط آن ، یک دانش آموز ساختار و رفتار خود رابرای پاسخی موزون به شرایط جدید ( مدرسه ) و به فعالیتهایی که آن محیط از دانش آموزان خواهد خواست تغییر دهد ، سازگاری اجتماعی دانش آموزان نامیده می شود . بنابراین هر عامل یا عواملی که این پاسخگویی را در این محیط دچار مشکل کند ، زمینه ای برای ناسازگاری او در این محیط فراهم خواهد ساخت . به این ترتیب ضوابط سازگاری مدرسه ای دانش آموزان باید در این محیط و فعالیتهای مطرح در آن جستجو گردد. دانش آموزی که بتواند به این ضوابط ( اجرای برنامه ای مشخص ، قبول قواعد انضباطی خاص ، رعایت قاعده بندی مطرح در روابط انسانی درون مدرسه ای و...) پاسخ مثبت دهد (طبیعی) و سازگار قلمداد خواهد شد ، ( درتاج و همکاران ، 1388 ) .

 

 

 

 

در زمینه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه صاحبنظران معتقدند که کودکان دچار مشکلات رفتاری بایستی یک و یا تمامی صفات زیر شدیداٌ و به مدت طولانی داشته باشند:
1-ناتوانی در ایجاد و یا حفظ روابط رضایت بخش بین شخص با همکلاسی ها معلمان .
2-ناتوانی در ایجاد و یا حفظ روابط رضایت بخش بین شخص با همکلاسی ها و معلمان .
3-انواع رفتارها و یا احساسات نامناسب در شرایط معمولی .
4-  حالت مشخص  غمگینی و افسردگی 

 

 

 

محققین ، ناسازگاری کودک در مدرسه را در موارد زیر مشاهده کرده است:
1-ناتوانی دانش آموز در موفقیت تحصیلی در زمان قانونی .
2-ناتوانی دانش آموز در موفقیت در یک یا همه ی فعالیتهای یادگیری اولیه شامل خواندن ، نوشتن و حساب کردن .
3-ناتوانی دانش آموز در پاسخگویی به انتظارات ارتباط یافته مدرسه - خانواده ، ( درتاج و همکاران ، 1388 ) .

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری فردی اجتماعی

تعریف عملیاتی سازگاری فردی اجتماعی

سازگاری
3-1-سازگاری اجتماعی 
3-1-1-سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه :
3-1-2-عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی :
-سازگاری فردی
-دیدگاه نظری درباره سازگاری و ناسازگاری :
نظریه زیستی - اجتماعی سازگاری:
نظریه های روانی - اجتماعی سازگاری :
نظریه های روان پویایی سازگاری :
نظریه یادگیری :
نظریه یادگیری اجتماعی :


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی