هدف از این پایان نامه بررسی انواع الگوهای ارتباطی والد و کودک می باشد.

 


اگر پاسخگويي مراقب ، هدايت كننده تحول اوليه مغز باشد ، از پاسخ هاي دلبستگي اشفته اي كه كودك در شرايط تنيدگي نشان مي دهد ، چه چيزي درباره تعامل هاي مراقب – كودك مي توان آموخت ؟ همه عوامل مربوط به والد كه مشخص شده پيش بيني كننده آشفتگي كودك هستند مثل عوامل رواني اجتماعي والد يا فقدان / آسيب حل نشده والد كه در مصاحبه دلبستگي بزرگسالان مشخص مي شود ، حاكي از آنند كه تعامل والد كودك در ايجاد آشفتگي كودك موثر است 0 در كودك نا ايمن اجتنابي يا دوسرگرا ، ثابت شده اگر رفتار والد تا حدي غير حساس باشد ، يعني تا اندازه اي گوشه گير و مداخله گر باشد ، يا تا حدي بي ثبات و به خود مشغول باشد ارتباطي با رفتار آشفته كودك ندارد ، زيرا مطالعاتي كه از مقياس نمره گذاري آينسورث براي حساسيت استفاده كرده اند ،‌توانسته اند همبستگي كوچكي ميان رفتار والدين و آشفتگي كودك پيدا كنند (ون ايجزندورن  ، 1995 ) . از سوي ديگر بدرفتاري ،‌آشكارا با اشفتگي كودك همبسته است ( كارلسون ، سيچتي ، بارنت ، بروان والد ، 1989 ) . اما ، اين املاك براي رفتار مشكل ساز والدين خيلي زياد است ، زيرا 15% كودكان خانواده هاي كم خطر نيز دلبستگي آشفته دارند ( ون ايجزندورن ، شوئنگل ، بيكمنز – كرانتبرگ  ، 1999 ) .

 

 

 

چطور مي توان آن دسته از رفتار هاي والدين كه عميقاً در ايجاد آشفتگي كودك دخيلند ، را مشخص نمود ؟

 

 


پرژوهش هاي اخير آزمايشگاهي بر بافت خانواده و ساير عوامل دلبستگي آشفته اي كه از دوران كودكي شروع شده باشد ، متمركز شده اند . در حال حاضر ، يك مطالعه طولي 19 ساله بر روي خانواده هاي كم درآمد اجرا شده است ، خانواده هايي كه نيمي از آنها به دليل اشكال در كيفيت تعامل والد كودك به يك مركز خدمات باليني كودك ارجاع شده بودند . نيم ديگر افراد اين گروه ، خانواده هايي از همان جامعه بودند كه از نظر وضعيت اقتصادي با گروه اول همتا بوده ، اما ، به مركز خدمات باليني كودك ارجاع نشده بودند در اينجا فقط روي يكي از بخش هاي اين پژوهش متمركز مي شويم ، يعني ، انواع فرايندهاي ارتباط عاطفي والد –كودك كه دريافتيم با رفتارهاي دلبستگي آشفته كودك مرتبط اند . 

 

 

 


مين و هسه  (1990 ) فرضيه اي طراحي كردند مبني بر اينكه اشفتگي راهبردهاي دلبستگي كودك با ترس حل نشده والدين رابطه دارد ، ترسي كه از طريق رفتار والدين به كودك منتقل مي شود ، يعني كودك رفتار والد را به صورت ترسيده يا ترساننده مي بيند . بر اساس استدالال مين و هسه ، اگر والد باعث برانگيختن ترس در كودك شود ، كودك با يك تناقض غيرقابل حل مواجه مي شود و نمي داند براي كسب آرامش به والد نزديك شود يا نه . اين تناقض به اين دليل ايجاد مي شود كه والد هم منبع ترس كودك است و هم پايگاه ايمني براي او محسوب مي شود .

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
انواع الگوهاي ارتباطي 
الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك 
طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده 
سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك 
سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري 
سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها 
سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني 
نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن 
چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك 
آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي 
نقش تجربه اوليه و سازگاري 
اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی