هدف از این پایان نامه رابطه دلبستگی و اختللات خاص در در ارتباطات والد و کودک می باشد.

 

 


رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص

اختلال هاي اضطرابي 
تببين هايي كه در مورد سبب شناسي اختلاف ها اضطرابي كودكان و نوجوانان وجود دارد ، شامل نظريه هاي مبتني بر وراثت و هم چنين نظريه هاي مبتني بر خلق و خو  ( كاگان  ،‌1994 ) است . از چشم انداز دلبستگي ، اختلال هاي اضطرابي ناشي از تحريفي است كه در كاركرد سازگانه اضطراب در تحول اوليه ، پديد مي آيد . بالبي ( 1973 ) اشاره دارد بر اينكه اضطرابي كه نوباه از جدايي هاي كوتاه مدت در اولين سال زندگي تجربه مي كند ، به يكي از اهداف تكاملي ، يعني حمایت از كودك كمك مي كند .

 

 

 

اضطراب كودك پيام هاي پريشاني و رفتار مجاروت جويي  را در او تحريك كرده و نيز ، به نوبه خود ، ياري مراقب را تنظيم كننده است فرا مي خواند ، و به اين ترتيب احتمال آسيب كودك كاهش مي يابد .پس پريشاني ناشي از جدايي احتمالاً در بافت مراقبت حساس و پاسخگو ، سازگارانه ، محسوب مي شود . اما در بافتي كه مراقب پاسخ بي ثبات به پيام هاي كودك مي دهد ،‌گوش به زنگي مزمن و اضطراب ممكن است يك الگوي پاسخدهي را ايجاد كند كه به منابع ديگر ترس   ( شامل ترس حاصل از چالش هاي تحولي ) تعميمي يافته و بدين ترتيب ، كودك در برابر ايجاد اختلال هاي اضطرابي آسيب پذير مي شود . در نتيجه كودكاني كه به گونه اي بي ثابت ، به نيازهايشان پاسخ داده شده است ، در مورد اينكه نيازهايشان در ساير موقعيت ها برآورده شود ، مضطرب خواهند بود . گوش به زنگي بيش از حد و مزمن و اضطراب ناشي از مراقبت بي ثبات ، ممكن است پايه اي براي اختلال ها اضطرابي بوجود آورد . 

 

 

 

 

با استفاده از اين داده هاي طولي ، رابطه دلبستگي مضطرب – مقاوم و اختلال ها اضطرابي كه بر  مقياس هاي سرشتي و خانوادگي اثر مي گذارند راكشف كرديم ( وارن ، هوستون  ، اسروف ، اگلند ، 1997 ) . در اين مطالعه از مقياس هاي زير استفاده شد : ( الف) مقياس اضطراب مادر ( پرسشنامه اضطراب ، كتل ، 1963 ) به عنوان جايگزيني براي استعداد خانوادگي ؛ (ب) مقياس هاي سرشت كه به گونه اي انتخاب شده بودند كه با مقياس سرشت شديداَ واكنشي ماگان ،‌همخوان باشند و شامل درجه بندي نوزادان تازه متولد شده در بخش پرستاري توسط پرستاران و مقياس ارزيابي رفتاري و عصبي نوزاد ( NBAD ؛ برازلتون  ،‌1973 ) ، ارزيابي هاي فعالي حركتي ، دامنه حالت ، تنظيم حالت ، و خوگيري بود ؛ و ( ج ) طبقه بندي موقعيت ناآشنا به عنوان مقياس دلبستگي كودك . اضطراب كودكي و نوجواني با استفاده از مقياس K-SADS ( آمپروسيني  و همكاران ، 1989 ) مورد ارزيابي قرار گرفت ، و نمره كلي اضطراب شامل نمره اختلال هاي اضطرابي قبلي و فعلي فرد بود . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
انواع الگوهاي ارتباطي 
الگوهاي ارتباطي عاطفي والد در هنگام آشفتگي كودك 
طبقه بندي مادران با توجه به مدل كاري دروني متخصام – درمانده 
سطوح پردازش در ارتباط هاي والد – كودك 
سطح فردي : مدل كار دروني از خود درگيري 
سطح ميان فردي : دريافت و ارسال پيام ها 
سطح فراشناختي : روز آمد كردن و باز بيني 
نقش ارتباط باز در ايجاد دلبستگي ايمن 
چرخه ايمن و چرخه اضطرابي در ارتباطات والد و كودك 
آسيب شناسي رواني و ساختارهاي تحولي 
نقش تجربه اوليه و سازگاري 
اختلال در رابطه اوليه و آسيب شناسي رواني 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی