این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب شناختی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

اضطراب یک احساس منتشر، نا خوشایند و مبهم دلواپسی است یک علامت هشدار دهنده و واکنشی در مقابل خطری نامعلوم، درونی و مبهم و معمول ترین پاسخ به محرک تنش زا است. اضطراب هیجانی است نا خوشایند که همه ما درجاتی از آن را در قالب دلشوره، تنش و ترس تجربه کرده ایم. آدمی غالبا در روبرو شدن با موقعیت های تهدید کننده یا تنش زا احساس اضطراب یا تنش می کند. این گونه احساسات واکنش های بهنجار در برابر فشار روانی به شمار می آید و زمانی اختلال محسوب می‌شود که در برابر موقعیت هایی رخ می دهد که اکثر مردم به راحتی آنها را حل و فصل می کنند. اختلالات اضطرابی شامل گروهی از اختلالات است که در آنها اضطراب یا نشانه اصلی است، مانند اختلال وحشت زدگی و اضطراب منتشر و یا زمانی تجربه می شود که فرد سعی دارد رفتارهای غیر انطباقی خاصی را مانند هراس و وسواس فکری عملی کنترل کند (اتکینسون ،به نقل از محمدی، 1388).

 

 

 

پرنس  و همکارانش (2011) طی تحقیقی اضطراب رقابتی و استراتژی مقابله ای ورزشکاران هنرهای رزمی و دو و میدانی بر روی 72 ورزشکار دو و میدانی و 60 کاراته کار که بین 18 تا 25 سال بوده انجام داده پس از تکمیل پرسشنامه ها نتایج نشان داد که ورزشکاران هنرهای رزمی یک سطح قابل توجهی بالاتر از اعتماد به نفس و سطوح پایین تری از اضطراب شناختی و سوماتیک نسبت به ورزشکاران دو و میدانی دارند، همچنین دو گروه نیز با توجه به استفاده از راهبردهای مقابله ای در موقعیت های استرس زا متفاوت عمل کرده و ورزشکاران کاراته کار با استفاده از استراتژی های موثرتر مانند وظیفه گرا مقابله بودند و در مرحله بعد دو گروه با توجه به سطح عملکرد (یعنی برنده /  بازنده) تقسیم شدند نتیجه بازنده ها به سطوح بالاتری از اضطراب شناختی و سوماتیک بدست آورده و وابستگی متقابل معنی داری بین اضطراب و سطح عملکرد در شرایط تنش رقابتی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب شناختی

تعریف عملیاتی اضطراب شناختی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب شناختی

مقدمه 19
2-2- مبانی نظری اضطراب 20
 2-2-1-اضطراب شناختی23
 2-2-2- اضطراب جسمانی23
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ