چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب شناختی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

اضطراب در مقوله ی روانشناسی به احساس تشویش، ناراحتی، هیجان، فشار روحی یا وحشت اطلاق می شود  (پورتون ، 1995 ). اضطراب شناختی مولفه روانی اضطراب است و با انتظارات منفی و نگرانی های شناختی درباره خود و موقعیت و پیامدهای احتمالی (مثل احتمال شکست) مشخص می شود.

 


ترس های مرزی در برگیرنده سطح فراوان ترس پیرامون برخی اشیاء یا موقعیت هاست به گونه‌ای که ترس به اندازه ای شدید می گردد که ممکن است از آن شی ء یا موقعیت اجتناب شود. مانند ترس یا فوبی اجتماعی که ترس از موقعیت های اجتماعی و مورد ارزیابی قرار گرفتن از سوی دیگران می باشد(آیزنک ، 1994) معتقد است که اشیاء و موقعیت های تشکیل دهنده اساس بیشتر ترسهای مرضی بوده به این چنین اشیاء و موقعیت ها حساس شده اند و در طی مسیر تکامل تدریجی تحت تاثیر قرار گرفته اند.

 

 

بشارت و همکاران (1390) در تحقیقی تاثیر واسطه خود کارآمدی ورزشی بر رابطه کمالگرایی و اضطراب رقابتی در 233 ورزشکار ایرانی (145 پسر و 88 دختر) در رشته های مختلف ورزشی به صورت داوطلب مقیاسهای (کمالگرایی رقابتی، پرسشنامه چند بعدی اضطراب رقابتی و مقیاس خودکار آمدی) را تکمیل نموده  و نتایج آنان نشان داد که تلاش برای کامل بودن (کمالگرایی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت دارد. واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرایی منفی)، برعکس با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت و با اعتماد به خود آنها همبستگی منفی داشت. تحلیل این نتایج نشان داد  که خود کارآمدی ورزشی بر رابطه بین ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی با اضطراب رقابتی تاثیر واسطه ای دارد.

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب شناختی

تعریف عملیاتی اضطراب شناختی

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری اضطراب شناختی

مقدمه 19
2-2- مبانی نظری اضطراب 20
 2-2-1-اضطراب شناختی23
 2-2-2- اضطراب جسمانی23
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ