چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

سبير  اضطراب امتحان را حالت خاص از اضطراب عمومي مي داند که شامل پاسخ هاي پديدار شناختي ، فيزيولوژيکي و رفتاري مرتبط با ترس از شکست است و در بسياري از فرايندهاي شناختي و توجهي، با کارکرد موثر فرد تداخل دارد(سيبر، 1998). پژوهش هاي فراواني تأثير منفي اضطراب امتحان را بر پيشرفت تحصيلي مورد تأييد قرار داده است(ساراسون ، 1980 و اسپيل برگر و وگ ، 1999). براي مقابله با اين نوع اضطراب، روش هاي درماني و آموزشي متعددي مانند آموزش تن آرامي، آموزش ايمن سازي در برابر استرس، آموزش مهارت هاي مطالعه، پس خوراند زيستي و مداخله هاي شناختي رفتاري به کار برده شده است که هر کدام اثر بخشي متفاوت بر اضطراب امتحان داشته اند(اسپيل برگر و برگ، 1999 و ساپ  1998).

 

 


نوری ثمرین، برومند نسب، فلاطونی و سراج خرمی (1389) در پژوهشی به مقایسه ی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان تیز هوش و عادی پرداختند. بدین منظور نمونه ای به حجم 114 دانش آموز مقطع دبیرستان متشکل از 58 دانش آموز تیز هوش (29 دختر و 29 پسر) و 56 دانش آموز عادی (27 پسر و29 دختر) به روش نمونه گیری ساده انتخاب و به وسیله ی پرسشنامه ام، اس، ال، کیو پنتریچ و دی گروت ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که بین دانش آموزان تیز هوش و عادی به لحاظ استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین مقایسه دانش آموزان تیز هوش و عادی در مولفه های باور انگیزشی(خود کفایی، ارزش درونی و اضطراب امتحان) بیانگر تفاوت دو گروه در مولفه ارزش درونی بود، اما تفاوت جنسیتی در هیچ یک از مولفه های باور انگیزشی معنی دار نبود.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان

تعریف عملیاتی اضطراب امتحان

فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر

گفتار اول: اضطراب امتحان    7
شيوع و پيامدهاي اضطراب امتحان    12
سبب شناسي اضطراب امتحان    14
عوامل فردي و شخصيتي    14
الف) اضطراب عمومي    14
ب) عزت نفس    15
ب) هوش    17
ت) توجه و تمرکز    17
عوامل آموزشگاهي و جامعه ای    17
الف) انتظارات معلمان    18
ب) رقابت    18
ب) سيستم آموزشي حاکم بر مدارس    20
ج) عوامل خانوادگي    20
گفتار دوم: پیشینه پژوهش    23
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    23
تحقيقات  انجام شده ی داخلي    26
منابع    37