دانلود پاورپوینت فصل دهم نشریه 55 ( عملیات بنایی ) جهت رشته عمران در قالب 57 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سنگهای مصرفی در کارهای بنایی از هر نوع باید تمیز، متجانس، محکم، بدون رگه و عاری از مواد آلی و آلودگیهای دیگر بوده و در مقابل یخبندان مقاوم باشند . انواع سنگهای سست، متخلخل، مطبق و یا سنگهای خارج از استاندارد و اندازههای ذکر شده در نقشهها یا مشخصات فنی خصوصی ، نباید به مصرف برسند. قبل از حمل سنگ به کارگاه پیمانکار باید ضمن مطالعه اولیه و اطمینان از حصول نسبی انطباق سنگ معدن با مشخصات خواسته شده، اطلاعات و نمونه های لازم را برای بررسی در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد. دستگاه نظارت بر اساس دستورالعملها و مندرجات این فصل یا سایر ضوابط و استانداردهای معتبر که صلاح بداند، نسبت به کنترل کیفیت مصالح توسط آزمایشگاههای مورد تأیید کارفرما و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اقدام و پس از حصول اطمینان از کیفیت معدن دستور حمل سنگ را صادر مینماید.

 

 

 

به دلیل ارتباط مستقیم وزن سازه با نیروهای افقی حاصل از زلزله ، توصیه میشود حتیالامکان در مناطق زلزله خیز استفاده از سازههای حجیم سنگی با احتیاط و رعایت نکات فنی دقیق صورت گیرد و ارتفاع سازههای سنگی حداکثر تا 5 متر از سطح زمین محدود شود.
-عملیات بنایی با سنگ، باید بر اساس نقشه های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت و طبق برنامه زمانبندی اجرای عملیات صورت گیرد. بدین منظور پیمانکار باید با پیشبینی های لازم سنگهای با مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی موردنظر را با قواره و اندازههای نشان داده شده در نقشهها و مشخصات ، در کارگاه دپو و آماده نماید تا اجرای عملیات به صورتی پیوسته امکانپذیر بوده و وقفهای در کار ایجاد نشود. دیوارها و سازه های سنگی باید کاملاً شاغولی بوده و قطعات سنگ در رج های مختلف با توجه به مشخصات، با دقت و یکنواختی کامل چیده شوند. سنگها باید مرطوب شده و روی ملات قرار داده شوند ، به طوری که سطح سنگ در تماس کامل با ملات باشد و درزهای موجود نیز با ملات کا ملاً پر گردد. حتی الامکان باید از جابه جایی سنگ و جدا شدن آن از ملات خودداری شود، در صورت نیاز باید سنگ جابهجا شده قبل از مصرف مجدد کاملاً تمیز شده و ملات چسبیده به آن به نحو مناسبی پاک شود. نحوه چیدن سنگها باید چنان باشد که قفل و بست بین رجهای مختلف کاملاً رعایت گردد. در کارهای بنایی با سنگ رعایت اصول کلی زیر الزامی است.

 

 


فهرست مطالب
عملیات بنایی
عملیات بنایی با سنگ
بسترسازی
مصرفی ملات
تأسیسات محل پیشبینی
عملیات توقف
خشکه چینی بنایی
طاق سنگی
طراحی قالب طاق
بنایی با آجر
مشخصات آجرهای مصرفی
عملیات بنایی با آجر (آجرچینی)
دیوارهای داخلی غیر باربر (تیغهای)
کرسی چینی
دوجداره دیوارچینی
بنایی با بلوک
عملیات بنایی با بلوک
سقفسازیز
سقفهای سبک (سقف با تیرچه و ) بلوک 1
تیرچه ها
تیرچه های فلزی با جان باز