هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و ترکیب آن با مالکیت با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

تئوری ساختار مالكیت

تعاریف حاكمیت شركتی

تئوری نمایندگی

مالكیت نهادی

تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی  

تركیب مالكیت و سهامداران عمده

فرضیه نظارت كارآ

فرضیه همسویی استراتژیك

تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

 رابطه ساختار مالكیت با كارایی بازار سرمایه

 رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار

سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر

تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام

ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری

تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت

 اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده

منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران

تضییع شدن حقوق سهامداران

منابع

 

 

 

تركیب سهامداران شركت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالكیت شركت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. بخشی دیگر از سهام در اختیار مدیران و قسمتی هم در اختیار سهامداران عمده كه به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانك ها، شركتهای بیمه و شركتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود كه حضور سرمایه گذاران نهادی ممكن است به تغییر رفتار شركت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد .در این فصل ابتدا ماهیت و تعاریف متغیرهای اصلی پژوهش به طورگسترده مورد بحث قرار می‌گیرند، سپس مبانی نظری مربوط به هر کدام از آنها در زمینه‌های مختلف و در ارتباط با یکدیگر بررسی می‌شود و سرانجام پژوهش های مختلفی که در باب موضوع این پژوهش در گذشته انجام گرفته اند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.